هیأت مؤسس

هیأت مؤسس (سال ۱۳۹۲)

  عباسعلی قیصری دکتری تغذیه دام
  بهروز خالقی پور دکتری تغذیه دام
  سید امین طبایی کارشناسی ارشد علوم دامی
  سعید صفوی پور دانشجوی دکتری تغذیه دام
  احسان جوهری کارشناسی ارشد علوم دامی
  امیر زرگران دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام
  علی رضا زاهدی کارشناسی علوم دامی
  حامد جعفری کارشناسی علوم دامی
  مرتضی اسماعیلی کارشناسی علوم دامی
  نهال فغان کارشناسی ارشد علوم دامی