کارگروههای تخصصی

بمنظور استفاده از ظرفیت نیروهای نخبه و توانمند در تصمیم گیری های انجمن، کارگروه هایی با موضوعات مختلف تشکیل می شود که با ایجاد زمینه تعامل و هم فکری کارشناسان صاحب نظر و نمایندگان دستگاه ها و مراجع علمی و اجرایی به منظور ارایه نظرات کارشناسی و مشورتی با توجه به قانون نظام جامع دامپروری کشور، ضمن ایجاد بستر حضور کارشناسان در واحدهای تولیدی به منظور انتقال آخرین دستاوردهای علمی مرتبط با این صنعت، موجبات افزایش بیش از پیش بهره وری در این بخش را در استان اصفهان فراهم آورد.

اعضای کارگروه:

بسته به نوع و ماهیت هر کارگروه اعضای آن به شرح ذیل تععین می شوند

 1. مدیرعامل انجمن یا نماینده وی (به عنوان عضو اصلی و مسئول کارگروه)
 2. یک نفر از سازمان جهاد کشاورزی (به عنوان عضو اصلی)
 3. یک نفر از دانشگاه (به عنوان عضو اصلی)
 4. یک نفر از مرکز تحقیقات (به عنوان عضو اصلی)
 5. یک نفر از اتحادیه، شرکتهای تعاونی و یا واحدهای تولیدی (به عنوان عضو اصلی)
 6. یک نفر از واحدهای خدماتی مانند آزمایشگاهها و … (به عنوان عضو اصلی)
 7. سایر افراد حسب  نیاز کارگروه (به عنوان عضو مدعو)

شرح وظایف کارگروه:

 1. بررسی مسایل و مشکلات مختلف فنی، اقتصادی، آموزشی و ترویجی بخش دامپروری و ارایه راهکارهای عملیاتی
 2. بررسی قوانین، ضوابط و مقررات بخش دامپروری و ارایه ی پیشنهاد برای بازنگری و بهبود آنها.
 3. نیازسنجی، بررسی و پیشنهاد برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی کاربردی
 4. نیازسنجی، بررسی و پیشنهاد برگزاری سمینارها و همایش های علمی-کاربردی
 5. بررسی و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت اشتغال متخصصین علوم دامی
 6. بررسی و ارایه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود و ارتقای دانش و مهارت  و توانمندسازی کارشناسان ماهر و کارآمد واحدهای دامپروری.
 7. بررسی و پیشنهاد تعرفه خدمات فنی مهندسی بخش دامپروری به انجمن.
 8. ارایه پیشنهاد و راهکار در خصوص اجرای دقیق و کامل قانون نظام جامع دامپروری.