هیأت مدیره

دوره سوم (سال ۱۳۹۷):

عباسعلی قیصری رئیس هیات مدیره دکتری تغذیه دام
سعید صفوی پور نائب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
بهروز خالقی پور مدیر عامل دکتری تغذیه دام
سید امین طبایی خزانه دار کارشناسی ارشد علوم دامی
سید شهاب الدین افضل عضو اصلی هیات مدیره کارشناسی علوم دامی
محمدرضا حقیقت نژاد عضو علی البدل هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
احمد سیدین نیا عضو علی البدل هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
مهرداد مهربد بازرس اصلی کارشناسی ارشد علوم دامی
محمد سیم جو بازرس علی البدل کارشناسی ارشد علوم دامی

دوره دوم (سال ۱۳۹۵):

محسن نادر الاصلی رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد تغذیه دام
امیر همایون وفایی نائب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
بهروز خالقی پور مدیر عامل دکتری تغذیه دام
سعید صفوی پور خزانه دار کارشناسی ارشد علوم دامی
سید امین طبایی عضو اصلی هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
امیر حسین نصیری عضو علی البدل هیات مدیره دکتری فیزیولوژی دام
مرتضی اسماعیلی عضو علی البدل هیات مدیره کارشناسی علوم دامی
ایمان افروزنیا بازرس اصلی کارشناسی ارشد اصلاح نژاد دام
علی رضا زاهدی بازرس علی البدل کارشناسی علوم دامی

دوره اول (سال ۱۳۹۲):

عباسعلی قیصری رئیس هیات مدیره دکتری تغذیه دام
سید امین طبایی نائب رئیس هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
بهروز خالقی پور مدیر عامل دکتری تغذیه دام
احسان جوهری خزانه دار کارشناسی ارشد علوم دامی
سعید صفوی پور عضو اصلی هیات مدیره کارشناسی ارشد علوم دامی
امیر زرگران عضو علی البدل هیات مدیره دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام
مرتضی اسماعیلی عضو علی البدل هیات مدیره کارشناسی علوم دامی
علی رضا زاهدی بازرس اصلی کارشناسی علوم دامی
نهال فغان بازرس علی البدل کارشناسی ارشد علوم دامی